top of page

Villkor och GDPR

Här hittar du information om allmänna villkor.  Efterföljt av hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.


 

Villkor

 

Fotografering och leverans

Fotograferingen sker enligt överenskommelse. Datum, tid, form av fotografering och leveranstid beror på vad som önskas och bestäms mellan kund och fotograf. 

Fotografen gör ett urval av alla bilder från fotograferingen där de bästa bilderna tas fram. Beroende på kundens önskemål presenteras bildurvalet endera via ett lösenordsskyddat webbgalleri där kunden själv väljer bilder, eller så överlåter kunden valet åt fotografen.

Eventuell redigering samt retuschering sker enligt  överenskommelse mellan kund och fotograf.

Bilderna levereras digitalt i de filformat som kunden önskar.

 

Användning

Användningsrätter av bilderna regleras genom överenskommelse mellan kund och fotograf. För användning av bilder utanför överenskommelsens ramar krävs fotografens samtycke. Fotografen ska alltid nämnas vid namn vid publicering av bilderna. Ändring av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd. Vid publicering på sociala medier får inga filter, färgjusteringar eller beskärningar användas. Kunden har inte rätt att sälja bilder vidare. Fotografen har rätt att bruka bilderna i sin egen marknadsföring.

 

Betalning

Betalning sker via faktura eller kortbetalning

 

Reklamation

Kunden ska snarast granska levererade bilder.

Eventuell reklamation ska ha inkommit till fotografen inom tre (3) arbetsdagar från kundens mottagande av levererade bilder. Därefter räknas arbetet som godkänt.

 

GDPR (General Data Protection Regulation ) är EU:s nya dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder.

Lagstiftningen har kommit till för att skydda den personliga integriteten. Eftersom bilder ingår i begreppet personuppgift påverkar den nya lagen oss som fotografer.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Förteckning över vilka uppgifter som lagras.

Ett första och viktigt steg i att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen är att ha koll på vilka personuppgifter som hanteras i ditt företag.

I princip alla företag är enligt förordningen skyldiga att ha en förteckning som beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter på.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktperson är Camilla Bratt, ägare.

 

Hantering av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

I vissa fall avtalar Fotograf Camilla Bratt om samtycke då situationen anses kräva det.

Fotograf Camilla Bratt stödjer sig mot Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då vi arbetar för verksamheter som omfattas av dessa lagar.

I övriga fall stöder sig Fotograf Camilla Bratt på rätten till konstnärlig avbildning.

 

Förteckning över information som i relevanta fall lagras

Bild och bildens metadata vilket inkluderar tidpunkt och eventuellt plats för fotografering.

Märkning av bild vilket inkluderar personnamn, tillämplig kategorisering av bild samt beskrivning av bildens innehåll.

Arbetsanteckningar och kontaktuppgifter för att kunna genomföra uppdraget, vilket kan inkludera namn, adresser, telefonnummer, personnummer, fakturauppgifter.

Av kunder tillhandahållna personuppgifter som exempelvis namnlistor för personalfotograferingar.

Elektronisk korrespondens.

Bilder och projektbeskrivningar som visas på webbsida, Facebook samt Instagram.

Information om besök på hemsida som bearbetas av Google Analytics.

 

Lagring och tillgång till data

Samtliga data lagras på minneskort från kamera eller lokala hårddiskar, på minst två fysiskt olika platser. Endast personuppgiftsansvarig har direkt tillgång till dessa data.

För digital leverans av bildfiler till kund, lagras nedladdningsbara bildpaket på usb-minnen e.d. eller hos företagets webbleverantör Wix.

 

Vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi delar endast personuppgifter med andra aktörer när det behövs för ett specificerat ändamål. I flera fall anlitar vi själva underleverantörer, dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden. Det innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för våra ändamål, det får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. Dessa typer av underleverantörer kan vara t.ex. underleverantörer för fakturering och leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd, för fakturering och för bokföring.

 

I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvar för sin hantering av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall:

Utlämnande till myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa parter.

 

Skydd av uppgifter

Lokalt lagrade uppgifter skyddas fysiskt företagets lokaler och i datorer med inloggningsskydd, antivirusprogram och uppdaterade programvaror.

För information lagrad på Wix kan du läsa mer om deras GDPR-policy här: https://sv.wix.com/about/privacy

För information lagrad på Instagram kan du läsa mer om deras policy här: https://help.instagram.com/

 

Arkivering

Som fotograf arkiverar jag och sparar all information så länge jag kan, som service till mina kunder, om inget annat avtalats.

 

Rätt till information och att bli glömd

Enligt GDPR har du rätt att få ut information som finns samlad om dig själv. Vill du ha denna information skriver du till camilla@fotografcamillabratt.no Du har även rätt att få denna information om dig raderad.

Även äldre bilder omfattas av den nya lagen. Alla tidigare bilder i arkivet – om bilderna föreställer nu levande och identifierbara personer, och inte är med i undantagen.

  • Wix Facebook page
  • Instagram App Icon
  • Wix Google+ page
  • Blogger App Icon
  • Wix Twitter page
bottom of page